Innowacja 2019

W roku szkolnym 2019/2020 w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku będzie prowadzona innowacja pedagogiczna (programowo - organizacyjno - metodyczna) dotycząca zastosowania języka angielskiego w nauczaniu innych przedmiotów: matematyki i przedmiotów przyrodniczych.Temat innowacji:  

Interdyscyplinarne zajęcia językowe z elementami zagadnień matematycznych i przyrodniczych

Autorki: 

mgr Anna Maroń, mgr Joanna Wasilewska


Nazwa szkoły: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Gdańsku
Przedmiot: język angielski oraz elementy matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii
Data wprowadzenia: wrzesień 2019
Data zakończenia: styczeń 2019 z możliwością przedłużenia na następne półrocze.


Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 półrocze roku szkolnego 2019/2020  z możliwością jej kontynuowania w II półroczu.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą zarówno w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, jak też na zastępstwach doraźnych  za nauczycieli innych przedmiotów oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych a także online, jako dodatkowa, dobrowolna praca własna uczniów. 

Stałym elementem innowacji będzie blog "Maths & Natural Sciences", na którym autorki będą sukcesywnie umieszczać materiały z nią związane. Podsumowaniem będzie konkurs szkolny oparty na materiale zgromadzonym na tym blogu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Interdyscyplinarne zajęcia językowe z elementami zagadnień matematycznych i przyrodniczych” jest naszą odpowiedzią na zmieniający się świat i rosnące potrzeby uczniów a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II-go oraz w przyszłości III-go etapu edukacyjnego. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w Szkole Podstawowej nr 42 zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności twórczego korzystania z różnych źródeł wiedzy, zwłaszcza anglojęzycznych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba pokazania możliwości otwierających się przed uczniami znającymi język angielski bardziej specjalistyczny, posiadającymi umiejętności komunikowania się w tym języku w różnych dziedzinach wiedzy.

Opis innowacji:Wstęp


Innowacja powstała w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły poprzez poszerzenia podstawy programowej o treści związane z przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi.


Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 6, 7 i 8.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie różnych źródeł, w tym multimedialnych 
 • zapoznanie uczniów ze słownictwem niezbędnym do zgłębiania wiedzy matematyczno - przyrodniczej 
 • nauczanie online

Cele innowacji

Cel główny:

Niniejsza innowacja ma na celu wszechstronny, interdyscyplinarny rozwój uczniów w oparciu o język angielski,  rozszerzenie umiejętności korzystania z anglojęzycznych źródeł z wykorzystaniem Internetu i materiałów multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania umiejętności językowych w kontekście matematyczno – przyrodniczym.

Cele szczegółowe:

 • poprawa umiejętności rozumienia czytania i słuchania źródeł anglojęzycznych
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w różnych dziedzinach wiedzy
 • zachęcanie do rozwoju zgodnie z zainteresowaniami i  predyspozycjami uczniów
 • kształtowanie u uczniów samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów
 • przygotowanie uczniów do nauki w przyszłości
 • wypełnienie wartościowymi treściami czasu zastępstw doraźnych na przedmiotach matematyczno - przyrodniczych

Metody i formy

Nauczyciel stosuje następujące metody pracy:
 • podającą (przekazywanie wiedzy); 
 • nauczania pojęć (uczy myślenia logicznego); 
 • bezpośrednią (skupia się na wiedzy proceduralnej); 
 • poszukującą ( twórcze rozwiązywanie problemów, stwarzanie sytuacji problemowych); 
 • metody aktywizujące
  

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:
 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż korzystają z wielu źródeł pozapodręcznikowych 
 •  Wykorzystują możliwości jakie daje Internet, multimedia, aplikacje 
 • Mają możliwość sprawdzenia swoich postępów i porównania z rówieśnikami 
 • Uczą się technik samodzielnego uczenia
 Nauczyciel:
 • Wykorzystuje różnorodne metody, formy, materiały, technologie 
 • Indywidualizuje podejście do uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami

Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki 5 i 6 klasy, uzupełniają ją, poszerzają. Przewidziano realizację  12  bloków tematycznych:
 1. Terminologia młodego matematyka 
 2. Rozwiązujemy zadania po angielsku
 3. Świat roślin
 4. Świat zwierząt
 5. Ciało i zdrowie człowieka
 6. Geografia Polski
 7. Podróżujemy dookoła świata
 8. Jak chronić naszą planetę?
 9. Fizyka jest wszędzie
 10. Lecimy w kosmos
 11. Chemię da się lubić
 12. Eksperymenty po angielsku

Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
 • ankietę dotyczącą przydatności zajęć,
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami i rodzicami,
 • konkurs szkolny na zakończenie zajęć.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji i konkursu pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły. 

Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:
 • Zaangażowanie uczniów w naukę 
 •  Ukierunkowanie na wszechstronny rozwój uczniów
 • Rozwój  uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami
 • Lepsze wyniki w nauce
 • Ułatwienie dalszego rozwoju uczniów w wybranych dziedzinach
Wpływ na pracę szkoły:
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozszerzenie jej oferty edukacyjnej 
 • Lepsze wykorzystanie czasu zastępstw
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z połączenia nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych z językiem angielskim.

Bibliografia

Popularne posty z tego bloga

Przyroda kl. 4

Konkurs Smart Biology

Daily lessons BBC